Etiket: Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 7)

 

MADDE 1- 30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulamasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru formu: Ek-9’da yer alan onaylanmış kişi statü belgesi başvuru formunu,

c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,

ç) Dış ticaret sermaye şirketi (DTSŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca dış ticaret sermaye şirketi statüsü tanınmış şirketi,

d) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,

e) Götürü teminat yetkisi: 31 ila 42 nci maddelerde düzenlenen götürü teminat uygulamasından yararlanma yetkisini,

f) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde hisseye veya oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerine sahip olduğu veya şirket müdürlerinin aynı olduğu işletmeyi,

g) Grup ihracatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ğ) Grup imalatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmayı,

h) Grup ithalatçısı: Aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren, yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

ı) Karar: 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,

i) Mavi hat: Eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,

j) OK1: Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilecek ön incelemesini,

k) OK1 tespiti talep formu: Ek-1’de yer alan OK1 tespiti için yetkilendirilmiş gümrük müşavirine verilecek formu,

l) Olumlu tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, tespit raporlarının sonuç bölümü için Ek-8’de yer alan tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşü ihtiva eden raporu,

m) Olumsuz tespit raporu: Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda olumsuz görüşü ihtiva eden raporu,

n) Onaylanmış ihracatçı yetkisi: Karar çerçevesinde basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme yetkisini,

o) Sektörel dış ticaret şirketi (SDTŞ): Dış ticaret mevzuatı uyarınca sektörel dış ticaret şirketi statüsü tanınmış şirketi,

ö) Statü belgesi: Onaylanmış kişi statü belgesini,

p) Tespit sözleşmesi: Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunacak kişi arasında OK1 tespitinin yapılması için özel hukuk hükümlerine istinaden yapılan sözleşmeyi,

r) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri (YGM): Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için Bakanlıkça belirlenen tespit işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen gümrük müşavirlerini,

s) Yetkili bölge müdürlüğü: Ticaret siciline kayıtlı bulunulan il ya da ilçenin bağlı olduğu il esas alınarak Ek-12’de yer alan listeye göre belirlenen veya Genel Müdürlükçe tayin edilen onaylanmış kişi statüsü için yapılan başvuruları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri, 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 15 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 42/A maddesinin;

a) Birinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç olmak üzere, bu izin için başvuru yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olması gerekir.”

b) Birinci fıkrasının (c) bendine birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, onaylanmış kişi statüsü başvurusu ile bu maddede düzenlenen kolaylaştırmalardan yararlanma izin başvurusunun eş zamanlı yapılması durumunda, OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla, sadece beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırma iznine başvurulması halinde ise yetkili bölge müdürlüğüne başvuru yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı dikkate alınır.”

c) Birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu koşulun sağlanmasında, grup imalatçılarının işçi sayıları toplamı dikkate alınır.”

ç) Beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya bu kişinin GÜMKART’ı aracılığıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47- (1) Statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannamelerinin sonradan kontrolü, 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile 11/1/2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 48 inci ve 50 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü” ibaresi “beşinci” şeklinde, birinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “241/1 inci maddesi” ibareleri “241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddenin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(10) Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmez.”

“(11) Onuncu fıkranın uygulanmasına yönelik olarak takibat ile gerektiğinde statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmemesi işlemleri statü belgesini düzenlemiş olan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(12) Dava konusu olayın ortaya çıkış şekli ve boyutu, yarattığı risk, tekerrür durumu ve beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin kullandırılmamasının firmanın ihracat operasyonlarına etkisi bir arada değerlendirilmek suretiyle onuncu fıkranın uygulanmamasına yönelik karar almaya statü belgesi sahibinin başvurusu üzerine Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin dördüncü kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Statü belgesi başvurularının elektronik ortamda kabulü ve başvuru sürecinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 74/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 74/A- (1) Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olan veya onaylanmış kişi statü belgesi için başvuruda bulunan şirket yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşullar aranmaz.

(2) 6 ncı madde uyarınca adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı bulunması halinde ilgili suçtan ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması koşulu sağlanmış kabul edilir.

(3) 6 ncı madde uyarınca adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında açılmış bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olması halinde bu durum statü belgesi düzenlenmesine engel oluşturmaz ve askıya alma hükümleri uygulanmaz.

(4) 6 ncı madde uyarınca statü belgesi başvurularında sunulması gereken belgelerin düzenleyen kuruluşun veri tabanı üzerinden elektronik olarak kontrol edilebilmeleri şartıyla başvuru esnasında söz konusu belgelerin aslı aranmaz.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/1/2023 tarihi itibarıyla mevcut ve geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında 42/A maddesi uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma hakkı bulunan kişiler için, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulu aranmaz.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, 52 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında, 61 inci maddesinin birinci fıkrasında, 62 nci maddesinin birinci fıkrasında, 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 64 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında ve aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “gümrük ve ticaret” ibareleri “gümrük ve dış ticaret” şeklinde, Ek-12’sinde ve Ek-14’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE” ibareleri “GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde, aynı Tebliğin Ek-14’ünde yer alan “GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI” ibaresi “TİCARET BAKANLIĞI” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Bu Tebliğin;

a) 4 üncü maddesinin (a) bendi 1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.