İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/3)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/3)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/3)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, belirli Avrupa Birliği ülkeleri (Almanya Federal Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan, Malta, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti) menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve Ek 1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ile belirli Avrupa Birliği ülkeleri (Almanya Federal Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İspanya Krallığı, İsveç Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan, Malta, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti) menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15,  55.16 gümrük tarife pozisyonlarında tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliği’ni,

b) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

c) Avusturya: Avusturya Cumhuriyeti’ni,

ç) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

d) Belçika: Belçika Krallığı’nı,

e) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti’ni,

f) Çekya: Çek Cumhuriyeti’ni,

g) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ğ) Danimarka: Danimarka Krallığı’nı,

h) Estonya: Estonya Cumhuriyeti’ni,

ı) Filipinler: Filipinler Cumhuriyeti’ni,

i) Finlandiya: Finlandiya Cumhuriyeti’ni,

j) Fransa: Fransa Cumhuriyeti’ni,

k) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

l) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

m) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

n) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

o) Hırvatistan: Hırvatistan Cumhuriyeti’ni,

ö) İspanya: İspanya Krallığı’nı,

p) İsveç: İsveç Krallığı’nı,

r) İtalya: İtalyan Cumhuriyeti’ni,

s) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ş) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

t) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

u) Letonya: Letonya Cumhuriyeti’ni,

ü) Litvanya: Litvanya Cumhuriyeti’ni,

v) Lüksemburg: Lüksemburg Büyük Dükalığı’nı,

y) Polonya: Polonya Cumhuriyeti’ni,

z) Portekiz: Portekiz Cumhuriyeti’ni,

aa) Slovakya: Slovak Cumhuriyeti’ni,

bb) Slovenya: Slovenya Cumhuriyeti’ni,

cc) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

çç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

dd) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan ve Ek 1’de GTİP’leri belirtilen 54.07 GTP kapsamı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” ve 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) uyarınca dampinge karşı önleme tabi olan 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri altında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”dır.

(2) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlükteki dampinge karşı önlemler

MADDE 5- (1) Güney Kore, ÇHC, Tayland, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 GTP altında yer alan “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat”ın ithalatında, 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) kapsamında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir. Anılan Tebliğ uyarınca dampinge karşı önlem oranı, ÇHC menşeli eşyada 110 gr/m2 ağırlığının üstü için %42,44, 110 gr/m2 ağırlığı ve altı için %21,13 olarak belirlenmiştir.

(2) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30) ile, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Filipinler menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(3) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/41) ile, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(4) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15) ile, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(5) 31/12/2020 tarihli ve 31351 (5. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/2) ile, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Malezya menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(6) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem İspanya, İtalya, Almanya menşeli/çıkışlı olan ve Tebliğde belirtilen firmalardan yapılan ithalata teşmil edilmiştir.

(7) Diğer taraftan, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı eşya ithalatında, 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) kapsamında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda %87 olan önlem oranı %44 olarak değiştirilerek önlemin devamına karar verilmiştir.

(8) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/40) ile, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan ve Polonya menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir.

(9) 7/5/2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/15) ile, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Yunanistan menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmiştir.

(10) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) ile, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı eşya için uygulanan dampinge karşı önlem İspanya, İtalya, Almanya menşeli/çıkışlı olan ve Tebliğde belirtilen firmalardan ithalata teşmil edilmiştir.

Başvuru ve inceleme

MADDE 6- (1) ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin AB ülkeleri menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik, 54.07 GTP kapsamı eşya için R.B. Karesi İthalat İhracat Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. firmalarınca, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı eşya için Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş., Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş., BTD Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Özdoku Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş., Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. firmalarınca yapılan şikâyet üzerine Genel Müdürlük tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(2) İncelemeye ilişkin Bilgilendirme Raporu Ek 2’de yer almaktadır.

Karar ve işlemler

MADDE 7- (1) Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, belirli AB ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya) menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, belirli AB ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya) menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) kapsamında her iki ürün grubunda İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı olan ve sadece Tebliğde belirtilen firmalardan yapılan ithalata önlem alınmış olup söz konusu ülkeler menşeli/çıkışlı ithalatta alınan önlemler, gözden geçirilmesi amacıyla soruşturma kapsamına dâhil edilmiştir. Diğer taraftan, anılan Tebliğin 5. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen ve önlemi etkisiz kılmadığına karar verilen firmaların soruşturma kapsamı dışında tutulmasına karar verilmiştir.

(4)  Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8- (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçıları ile soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, inceleme raporunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(2) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9- (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdır.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınır.

Geçici önlem, teminat, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11- (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca; soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir, kesin önlem soruşturmanın başlangıç tarihinden öncesine gitmemek ve geçici önlemlerin alındığı tarihten itibaren geriye 90 gün ile sınırlı olmak kaydıyla geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma konusu ithalat soruşturma süresince teminata bağlanabilir.

(3) İşbu soruşturma süresince soruşturma konusu eşya ithalatının seyri takip edilir, gerekli görülmesi halinde geçici önlem veya teminat uygulaması başlatılır.

(4) Teminat ve önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmaz.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12- (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 95 87/204 99 32/204 99 47, Faks: +90 312 212 87 65

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine ve e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile soruşturma ile ilgili görüşlerini Bakanlığın yukarıda yer alan e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 13 –  (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.