İhracat Destekleri Hakkında Karar

İhracat Destekleri Hakkında Karar

18 Ağustos 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31927

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5973

Ekli “İhracat Destekleri Hakkında Kararın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

17 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar; şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanmasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a)Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b)Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis/paylaşımlı ofis, sergi/teşhir salonu, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stand ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı,

c)CIRR (Commercial Interest Reference Rates/Referans ticari faiz oranları): Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) düzenlemesi kapsamında uygulanan minimum faiz oranını,

ç) Çok kanallı zincir mağazalar: Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere, fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan perakende satış noktalarını,

d)Eximbank: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’yi,

e)İhracat konsorsiyumu: Bakanlıkça ihracatçıları örgütlendirmek ve aralarındaki işbirliğini yurt dışı pazarlardaki fırsat ve tehditler çerçevesinde geliştirmek suretiyle ihracatı artırmak, ihracatçı sektörlerimizin ortak hareket etmelerini ve uzmanlaşma temelinde ölçek ekonomileri sağlamak üzere ihracat konsorsiyumu statüsü verilen şirketleri,

f)İşbirliği kuruluşu: Bakanlık tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörel çatı kuruluşlarını ve mal sektörlerindeki diğer kuruluşlar ile ihracat konsorsiyumlarını,

g)Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi: Şirketlerin yurt dışında yerleşik küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmasını sağlayacak mahiyetteki projeyi,

ğ) Marka destek programı: Ülkemizin dünya çapında markalaşma potansiyeli olan markalarına ait ürün gruplarının geliştirilmesinden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerinin desteklenmesi ve böylece program kapsamındaki Türk markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda olumlu Türk markası imajının oluşturulması, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla destek kapsamına alman markaları TURQUALITY® destek programına hazırlayan destek programını,

h)Pazara giriş belgeleri: Akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; ihraç ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/analiz raporlarını,

ı) Sanal fuar: Dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarı,

i)Sanal fuar organizasyonu: İşbirliği kuruluşu tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinde katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen fuarlara yönelik organizasyonu,

j)Sanal ticaret heyeti: Ülkemizde yerleşik şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,

 1. k) Sanal yurt dışı pazarlama faaliyeti: UR-GE projesinde yer alan şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve işbirliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyetini,

l)Sektörel alım heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,

m)Sektörel ticaret heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya aynı değer zincirinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,

n)Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketler ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,

o)Tasarımcı: Tasarım ile ilgili alanlarda yükseköğrenim görmüş Türk tasarımcıları,

ö) Tasarımcı şirketi: 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

p)Tasarım Ofisi: 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesine göre kurulmuş, sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan, tasarımcının ortak olduğu ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

r)Tasarım ve ürün geliştirme projesi: Şirketlerin ihracat potansiyellerini artıracak yüksek katma değerli ürünleri geliştirebilmeleri için gerekli tasarım altyapısının kurulması veya geliştirilmesi amacıyla moda/endüstriyel tasarım alanında yürütecekleri projeyi,

s)TURQUALITY® destek programı: Ülkemizin dünya çapında markalaşma potansiyeli olan markalarına ait ürün gruplarının geliştirilmesinden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerinin desteklenmesi ve böylece program kapsamındaki Türk markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda olumlu Türk markası imajının oluşturulması, yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan destek programını,

ş) Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) projesi: Şirketlerin, kümelenme anlayışı ile müştereken ihracata yönlendirilmeleri ve düzenli ihracatçı olmaları amacıyla, işbirliği kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirli ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, sanal yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi,

t)Üretici/imalatçı kuruluşu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (federasyon, birlik, demek) ve ihracatçı birliklerini,

u)Yararlanıcı: Şirketler/işbirliği kuruluşları/üretici imalatçı kuruluşları/yurt dışı ve yurt içi fuar organizatörlerini,

ü) Yurt dışı fuar bireysel katılım: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara doğrudan katılımları,

v)Yurt dışı milli katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörü koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,

 1. y) Yurt dışı sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı: Yurt dışı fuar organizatörlerince yalnızca sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,
 2. z) Yurt dışı Türk ihraç ürünleri fuarı: Yurt dışı fuar organizatörlerince yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,
 3. aa) Yurt dışı yabancı firma katılımlı sektörel fuar: Yurt dışı fuar organizatörlerince düzenlenen ve yurt dışı fuar katılımcılarının yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,
 4. bb) Yurt dışı fuar organizasyonu: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla Bakanlık tarafından görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörü koordinatörlüğünde yurt dışında düzenlenen; Türk ihraç ürünleri fuarı, sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı, yabancı firma katılımlı sektörel fuar ve milli katılım organizasyonunu,
 5. cc) Yurt dışı pazarlama faaliyeti: UR-GE projesinde yer alan şirketlerin dış pazarlar hakkında bilgi edinmeleri, potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları, uluslararası rekabet ve ihracat potansiyellerini artırmaları amacı ile işbirliği kuruluşu önderliğinde yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetleri,

çç) Yurt dışı prestijli fuar: Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen ve uluslararası düzeyde sektöründe önde gelen fuarları,

 1. dd) Yurt dışı fuar organizatörü: Bakanlık tarafından yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen şirket veya kuruluşları,
 2. ee) Yurt dışı fuar desteğe esas tutarı: Yurt dışı fuarlar kapsamında Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak yurt dışı fuar katılımcısına metrekare bazında ödenecek bedeli,
 3. ff) Yurt dışı fuar katılımcısı: Bu Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına veya Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı kuruluşunu,
 4. gg) Yurt içi fuar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen yurt içi fuar organizatörleri tarafından düzenlenen ve Bakanlıkça belirlenen şartları haiz uluslararası yurt içi fuarları,

ğğ) Yurt içi fuar katılımcısı: Bu Karar kapsamında Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) desteklenen yurt içi fuarlara katılım sağlayan ihracatçı birliğine üye şirketleri,

 1. hh) Yurt içi fuar organizatörü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından adlarına yurt içinde fuar düzenleme yetkisi verilen organizatör şirketler arasından Bakanlıkça belirlenen şartları haiz uluslararası yurt içi fuarları düzenleyenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şirketlere Yönelik Destekler

Pazara giriş belgesi desteği

MADDE 3- (1) Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve şirket başına yıllık 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı marka tescil desteği

MADDE 4- (1) Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 750.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2) Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilir.

Pazara giriş projesi hazırlama desteği

MADDE 5- (1) Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 200.000 TL’ye kadar desteklenir.

(3) Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.

Yurt dışı pazar araştırması desteği

MADDE 6- (1) Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 100.000 TL’ye kadar desteklenir.

(4)Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.

Yurt dışı fuar desteği

MADDE 7- (1) Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.

(5)Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL’yi; sektörel nitelikli olması halinde 250.000 TL’yi; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL’yi geçemez.

(6)Yurt dışı fuara ilişkin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen desteğe esas tutar; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70’ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için %75’ini geçemez.

(7)Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgede nitelikleri belirlenen yurt dışı fuar katılımcıları için birinci fıkradaki bir takvim yılında desteklenebilecek azami fuar katılım sınırı 10 olarak uygulanır. Bu nitelikte yurt dışı fuar katılımcıları için yurt dışı fuar desteğe esas tutarı, ülke veya sektör ayrımı yapılmaksızın metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %75’i olarak belirlenir.

(8)Yurt dışı fuar katılımcıları, aynı yurt dışı fuar katılımı için azami 10 defa ikinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilirler.

(9) Yurt dışı fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 fuar için yurt dışı prestijli fuar desteğinden faydalanabilirler.

(10) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 2.000.000 TL’ye kadar en fazla %75 oranında, bu kapsam dışında kalan fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti ise toplamda 1.000.000 TL’ye kadar en fazla %50 oranında desteklenir.

Yurt içi fuar desteği

MADDE 8- (1) Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya düzenlenen en son 3 fuardan en az 2’sinde;

a)Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,

b)Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %10’un üzerinde olması,

c)Toplam katılımcı sayısının en az 400 olması,

ç) Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %10’un üzerinde olması,

d)Katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10.000 metrekare olması,

e)Yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması, gereklidir. Bu fıkrada yer alan şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.

(2)Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurt içi fuarlar arasında belirli bir konuda fuar bulunmaması durumunda, birinci fıkrada yer alan 6 şarttan en az 4’ünü taşıması koşuluyla, o konudaki fuarlar arasından dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınır.

(3)İlk kez düzenlenecek yurt içi fuarlar destek kapsamına alınmaz.

(4)Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri %50 oranında, 80.000 TL’ye kadar desteklenir.

(5)Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım giderleri %50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1.500.000 TL’ye kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500.000 TL’ye kadar desteklenir.

(6)Yurt içi fuar organizatörleri aynı yurt içi fuar için azami 10 defa beşinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilirler.

(7)Yurt içi fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde başlayan azami 3 fuar katılımı için dördüncü fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilirler.

Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği

MADDE 9- (1) Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7.500.000 TL’ye kadar çıkarılabilir.

(8)İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(9)Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(10)  Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

(11) Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilir.

(12) Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım bedelinin azami % 50’si esas alınır.

Küresel tedarik zinciri desteği

MADDE 10-(1) Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifîkasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 15.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2)Bir şirketin 1 adet küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi desteklenir.

(3)Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(4)Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır.

(5)Bir şirket üçüncü fıkradaki destekten en fazla 25 birim için yararlanabilir.

Birim kira desteği

MADDE 11- (1) Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2.000.000 TL’ye kadar %50 oranında desteklenir.

(2)Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır.

(3)Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir.

(4)10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen destekten yararlanan şirketler bu maddede yer alan destekten yararlandırılmazlar.

Tanıtım desteği

MADDE 12- (1) Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50 oranında ve yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

(5)Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, %50 oranında ve yıllık en fazla 2.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

(6)Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(7)Tanıtım desteğinden şirketler en fazla 4 yıl yararlandırılır.

Eximbank’in uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi ve Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği

MADDE 13- (1) Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dâhil) Eximbank’in uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir.

(2) Bu Karara istinaden, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alman ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında %60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20.000.000 TL’ye kadar olan kısmı desteklenir.

(3) Bu Karar kapsamında, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği

MADDE 14- (1) Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ekipman/alet/teçhizat/malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, 3 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 5.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2)Bir şirketin 1 adet projesi desteklenir. Proje süresi projenin performansına göre 2 yıl daha uzatılabilir.

Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği

MADDE 15- (1) Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 4 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 5.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği

MADDE 16- (1) Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri, 5 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Marka ve TURQUALITY® desteği

MADDE 17- (1) Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alman markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri 4 yıl süresince %50 oranında desteklenir.

(3)TURQUALITY® destek programı kapsamına alman şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alman markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları,

yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri %50 oranında desteklenir.

(4)TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin/markaların hedef pazarlara yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri, her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenir.

(5)TURQUALITY® destek programı kapsamına alman şirketlerin/markaların kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri ile istihdam giderleri, ilk 5 yıllık dönemi için desteklenir.

(6)Marka destek programı kapsamında desteklenen şirketlerin/markaların, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmaları halinde, bu şirketler/markalar ikinci fıkra kapsamında belirtilen desteklerden Marka Destek Programı kapsamında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle yararlanır.

(7)TURQUALITY®/marka destek programına alınan ve bu madde kapsamında desteklenen şirketler/markalar destek süreleri boyunca 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 11 inci, 12 nci, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmazlar.

(8)Program kapsamına girdikten sonra çoğunluk hisselerinin (%50’den fazlası) satılması halinde, TURQUALITY®/marka destek programı çerçevesinde desteklenen markanın, program kapsamındaki kurumsallaşmaya yönelik projeleri ile hedef pazarlarda markalaşmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürüleceğine ilişkin devir alan şirket tarafından devir işlemini müteakip en geç 2 ay içerisinde bir taahhütname verilir. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya söz konusu taahhütnamenin süresi içerisinde verilmemesi halinde ilgili marka destek programı kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış başvuruları reddedilir.

(9)32 nci maddede yer alan haller hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamından çıkarılan veya kendi talepleri ile destek programı kapsamından çıkan firmalar, kapsamdan çıktıkları/çıkarıldıkları tarihten itibaren en az 2 yıl sonra TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmak üzere başvuru yapabilirler.

(10) Satın alınan yabancı markalar bu madde çerçevesinde desteklenmez.

Çok kanallı zincir mağaza desteği

MADDE 18- (1) Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri yıllık 750.000 TL, pazar araştırması çalışması ve raporları yıllık 2.000.000 TL, tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca yıllık 9.000.000 TL, birim kira gideri birim başına 5 yıl/yıllık 2.000.000 TL, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri birim başına 3.000.000 TL ve franchise giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere yıllık 2.000.000 TL’ye kadar %50 oranında ve toplamda yıllık en fazla 20.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(11) Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar bu madde çerçevesinde desteklenmez.

(12) Bu madde kapsamında desteklenen şirketler destek süreleri boyunca 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 11 inci, 12 nci, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı ve 17 nci maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

UR-GE projesi desteği

MADDE 19- (1) İşbirliği kuruluşlarının UR-GE projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerine yönelik giderleri %75 oranında ve proje bazında 6.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(2)UR-GE projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin proje süresince yapılacak istihdam giderlerinin %75’i desteklenir.

(3)UR-GE projeleri kapsamında düzenlenecek azami 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 2.500.000 TL’ye, azami 10 adet alım heyeti faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenir.

(4)UR-GE projeleri kapsamında işbirliği kuruluşunca düzenlenecek azami 10 adet sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderleri faaliyet başına 800.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenir.

(5)UR-GE projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik Bakanlıkça faaliyet bazında yetkilendirilen işbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin tamamı yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(6)UR-GE projelerinin süresi 3 yıldır. Proje süresine projenin performansına göre 2 yıla kadar ilave süre verilebilir.

(7)Bu Karar kapsamında bir şirket en fazla 3 UR-GE projesinde katılımcı olarak yer alabilir.

ihracat konsorsiyumu desteği

MADDE 20- (1) ihracat konsorsiyumlarının şirketler ile aracılık sözleşmesi imzalayarak; sözleşme konusu malları küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine dair tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri 5 yıl süresince %50 oranında yıllık 10.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Pazara giriş rapor desteği

MADDE 21- (1) İşbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi ve üyesi şirketlerle paylaşılmak amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sanal fuara katılım desteği

MADDE 22- (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuara katılım organizasyonuna ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 750.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sanal fuar organizasyonu desteği

MADDE 23- (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuar organizasyonuna dair giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği

MADDE 24- (1) İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenir.

(8)İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına 1.250.000 TL’ye kadar desteklenir.

Sanal ticaret heyeti desteği

MADDE 25- (1) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 1.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Tasarım organizasyonu desteği

MADDE 26- (1) İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlatması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri sergi, bienal, tasarım fuarı, tasarım yarışması organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve proje başına 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(9)İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış kişinin yurt dışındaki eğitim giderleri ile aylık 20.000 TL’yi aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamaların tamamı 1 yıl süresince desteklenir.

TURQUALITY® tanıtım projesi desteği

MADDE 27- (1) İhracatçı birliklerinin iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına en az bir en fazla dört yıl süresince yıllık 4.000.000 TL’ye kadar %75 oranında desteklenir.

(10) Tanıtım desteğinden ihracatçı birlikleri aynı ülkede en fazla iki proje için yararlandırılır.

Destek programları ile proje esaslı desteklerin yürütülmesi

MADDE 28- (1) Bu Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin TURQUALITY®/marka destek programı ile destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderlerinin tamamı yıllık en fazla 100.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

(11) Proje esaslı desteklerde, projelerin değerlendirilmesi için ve şirket satın alma desteğinde ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak şirketleri değerlendirmek için kurulacak komisyona teknik boyut ile iştirak edecek sektörel teknik uzman/öğretim üyelerinden alınacak danışmanlık hizmetine ilişkin giderlerin tamamı, değerlendirilen proje başına 1.500 TL’ye kadar desteklenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hedef ülkeler

MADDE 29- (1) Bu Kararda belirtilen destek oranları Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için 20 puana kadar artırılabilir.

(12) Bu Kararda belirtilen destek oranları, desteklenen giderlerin hedef ülkelere yönelik Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde olması durumunda birinci fıkrada belirtilen puana beş puan ilave edilerek uygulanabilir.

(13) Bu Karar kapsamında ödenecek destek miktarı, her hâlükârda desteğe konu giderlerin %75’ini aşamaz.

Üst limitlerin güncellenmesi

MADDE 30- (1) Bu Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + YÎ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Uygulama

MADDE 31- (1) Destek başvuru süreçlerine ilişkin usuller, destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair hususlar genelgeler ile belirlenir.

(2)Desteklenecek giderler ve faaliyetlerin uygulamaya yönelik detay tanımları ve alt kırılımları, bu Kararda belirtilen üst limitler dahilinde destek unsurları bazında limitlerin kademelendirilmesi ve kısıtlandırılması, destekten yararlanacak yararlanıcıların niteliklerinin belirlenmesi, kademelendirilmesi ile performans değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar genelgelerle düzenlenir.

Müeyyide

MADDE 32- (1) Bu Karar kapsamında haksız ve/veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(3)Bu Karar kapsamında yararlanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edildiğinin ya da yanıltıcı beyan/taahhütte bulunulduğunun tespiti halinde, bahse konu yararlanıcının ilgili başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz ve yararlanıcı 6 ay boyunca ilgili dönemdeki harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz. Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde işbu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak bu fıkradaki müeyyide uygulanır.

(4)Bu Karar kapsamında yararlanıcılar tarafından yanıltıcı bilgi/belge ibraz edilmesi ya da yanıltıcı beyan/taahhütte bulunulması suretiyle destek ödemesi alındığının tespiti halinde haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir. Ayrıca, yararlanıcılar 1 yıl boyunca ilgili döneme ait harcama ve faaliyetleri için destek başvurusunda bulunamaz. Bu fıkrada belirtilen müeyyide uygulanmadan önce başvurusu yapılmış ancak sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında da benzer durumun tespiti halinde işbu dosyalar da destek kapsamından çıkarılarak bu fıkradaki müeyyide uygulanır.

(5)İkinci ve/veya üçüncü fıkralarda sayılan fiillerin tekrarlanması halinde, yararlanıcıların bu Karar kapsamındaki tüm destek başvuruları süresiz reddedilir ve yararlanıcı destek kapsamından çıkarılır.

(6)Aynı harcama kalemi için, yararlanıcıların bu Karar dışında başka bir mevzuat/program kapsamında destek aldığının tespiti halinde, bu durum yanıltıcı beyan/taahhütte bulunulması olarak değerlendirilir ve ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar çerçevesinde işlem tesis edilir.

(7)Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayanların bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge tanzim ettiklerinin tespiti halinde; ilgili faaliyetler destek kapsamından çıkarılır. Yararlanıcılar söz konusu hizmet sağlayanlardan bu Karar kapsamında 10 yıl süresince hizmet alamaz.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 33- (1) Bakanlık, yararlanıcıların faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Yararlanıcıların gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Kararın amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda yararlanıcının ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Yetki

MADDE 34- (1) Bu Karar kapsamında genelgeleri ve yürürlük tarihlerini belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları tanımlamaya ve inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir sebep hallerinde ilave destek süresi vermeye, destek unsurlarının içeriğini belirlemeye, bu Karar hükümleri çerçevesinde desteklenecek yararlanıcıları ilgili strateji/hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, yararlanıcıların performansını değerlendirmeye, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını ve üst limitlerini oran, tutar, süre ve sektör itibarıyla sınırlamaya, bu Kararda belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla kademelendirmeye ve farklılaştırmaya, yararlanıcıları destek süresi dolmadan kapsam dışına çıkarmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 35- (1) Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından yürürlüğe konulan;

(1) 16/3/2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden hazırlanarak 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ,

(2) 15/9/2010 tarihli ve 2010/9 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden hazırlanarak 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,

(3) 26/8/2014 tarihli ve 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar,

ç) 11/8/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden hazırlanarak 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,

(4)  31/3/2017 tarihli ve 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar,

(5) 7/8/2014 tarihli ve 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar,

(6) 11/4/2008 tarihli ve 2008/4 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden hazırlanarak 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ,

(7)  11/5/2006 tarihli ve 2006/7 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Karar ile anılan Karara istinaden hazırlanarak 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajmın Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,

ğ) 8/11/2016 tarihli ve 2016/8 sayılı Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar, yürürlükten kaldırılmıştır.

(8)26/5/2020 tarihli ve 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

(9)29/1/2021 tarihli ve 3463 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut destek başvurulan

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan mevzuat kapsamında gerçekleştirilen/onaylanan/harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi Kararın yürürlüğe girdiği tarih veya söz konusu tarihten önce olan) faaliyetlere ilişkin destek başvuruları desteklendikleri süreler mahsup edilmek suretiyle bu Karar çerçevesinde sonuçlandırılır.

(10) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen/onaylanan/harcamasının tamamı veya bir kısmı yapılan (ödeme belgesi tarihi Kararın yürürlüğe girdiği tarih veya söz konusu tarihten önce olan) faaliyetlere ve projelere ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında 35 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan mevzuatın lehe olan hükümleri uygulanır. Bununla birlikte söz konusu başvurular, varsa bu Kararın lehe olan hükümlerinden de yararlandırılır.

(11) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2008/2 sayılı Tebliğin Gemi ve Yat Sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yararlandıkları destek süresi bu Karar kapsamında sağlanacak destek süresinden mahsup edilmez.

(12) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin sonuçlandırılmamış başvuruların ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde yapılmış olması gerekir.

(13) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki e-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteğine ilişkin olarak, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla destek başvurusu gerçekleştirilmemiş ve/veya sonuçlandırılmamış hak ediş hesaplamalarında, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen üyelik bedeli ödeme tarihi esas alınarak, yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.

(14) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2011/1 sayılı Tebliğ kapsamında şirketlerin rapor satın almasına yönelik bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen başvuruların sonuçlandırılmasında yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.

(15) Bu Kararın yurt dışı fuar desteklerine ilişkin 7 nci maddesi, yurt içi fuar desteklerine ilişkin 8 inci maddesi, sanal fuar katılım desteklerine ilişkin 22 nci maddesi, sanal fuar organizasyon desteklerine ilişkin 23 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Destek kapsamına alınmış markalar

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 18/5/2020 tarihli ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar kapsamında destek kapsamına alınmış markalar bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 1 ay içinde başvurmaları halinde 2564 sayılı Karar kapsamında ilgili öncelikli pazarlarda desteklendikleri süre mahsup edilmek suretiyle bu Kararın 18 inci maddesi kapsamında desteklerden yararlandırılır.

(16) 17 nci maddenin yedinci fıkrası, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla TURQUALITY®/Marka destek programı kapsamındaki markalar/şirketler için uygulanır.

(17) 35 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde destek kapsamına alınmış bulunan Türkiye’de yerleşik şirketlerce satın alınmış olan yabancı markalar

mevcut hedef pazarlarındaki süre bitinceye kadar desteklenmeye devam edilir, bu şirketlerin yeni hedef pazar başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin diğer hususlar

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 7 nci, 8 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeler, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) başlayacak fuarlara uygulanır. Bu tarihten önce başlayacak fuarlara bu Karardan önce yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımcılarına sağlanan destekler bu Kararın 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen azami faydalanma sayısının belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.

(3) 2014/4 sayılı Karar kapsamında yurt içi fuar organizatörlerine sağlanan destekler bu Kararın 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen azami faydalanma sayısının belirlenmesinde değerlendirmeye alınır.

Yürürlük

MADDE 36- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.